MIESZKO S.A.

Head Office:
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
tel: +48 (22) 10 55 400
NIP 639-001-03-91; KRS 0000073310;
Sąd Rejestrowy: Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS w Warszawie;*
wysokość kapitału zakładowego: 40 866 000,00 zł (kapitał wpłacony w całości: 40 866 000,00 zł)
 
Mailing address:
ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz
tel: +48 (32) 79 61 205,
e-mail: [email protected]
Wartości Mieszko - inowacja-odpowiedzialność-szacunek-szczerość-współpraca

Secretary

tel: +48 (32) 79 61 205

e-mail: [email protected]

Consumer Service

e-mail: [email protected]

HR Department

 
e-mail: [email protected]
tel: +48 (32) 79 61 133 ; 887 170 399

Training offers:
e-mail: [email protected]

Job offers:

e-mail: [email protected]

 

Export

Patrycja Szryt

e-mail: [email protected]

 

Desk phone: + 48 32 796 11 16

Contact form:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MIESZKO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 181, (02-222) Warszawa.Dane kontaktowe (adres korespondencyjny): MIESZKO S.A., ul. Starowiejska 75, (47-400) Racibórz, tel. 327961205, e-mail: [email protected]
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, e-mail: [email protected]
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
 4. podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, kancelariom podatkowymi prawnym, windykatorom, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję, innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej MIESZKO S.A. (Mieszko Services sp. z o.o., Mieszko Distribution sp. z o.o., Mieszko Bis sp. z o.o.).
 6. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 7. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
 8. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
 11. W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

Important: this site uses cookie files.

We use information saved in cookie files, among others, in statistical purposes and in order to fit the service to individual needs of the user. In your browser you can change your cookie files settings. Using the site without changing cookie files settings means they will be saved in device memory. More information with tips how to change settings can be found in Cookies policy.

Close